Czym jest geologia złożowa?

Geologia złożowa znajduje przede wszystkim zastosowanie podczas planowania otwarcia piaskowni lub żwirowni. Konieczne jest wtedy przeprowadzenie badań, które mają na celu wykrycie złóż żwiru lub piasku. Firmy geologiczne, które zajmują się tego typu doradztwem, prowadzą odpowiednie badania, wskazując miejsce występowania złóż kruszyw naturalnych. Geologia złożowa to również dziedzina nauki, która znajduje zastosowanie podczas wyboru działki pod budowę. Odpowiednio przeprowadzone badania http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/badania-terenowe.html wskażą, czy teren sprawdzi się bezpośrednio do przeprowadzenia prac budowlanych czy konieczne będą dodatkowe prace. W czasie zlecenia prac geotechnicznych konieczne jest podanie wielkości planowanego budynku, liczba kondygnacji, a także zakres skomplikowania przedsięwzięcia.  

Czym jest geologia złożowa?

Geologia złożowa to dziedzina nauki, która poszukuje, rozpoznaje, a także dokumentuje złoża surowców mineralnych. W zakresie zainteresowań tej nauki znajdują się zatem prace nad badaniem złóż kopalin oraz surowców, projektowanie badań geologicznych złóż, a także ich dokumentowanie. Ze względów prawnych konieczne jest prawidłowe dokumentowanie zagospodarowania złóż kopalin, szczególnie wierceń geologicznych.

Geologia złożowa, czyli kompleksowe prace eksploatacyjne i nie tylko

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac geologicznych, konieczne jest wykonanie projektu robót. Projektowanie może odbyć się po rozmowie z właścicielem gruntu i ustaleniu warunków współpracy. Projekt powinien zawierać: cel oraz metodę jego realizacji (sposób prowadzenia robót), rodzaj wymaganej dokumentacji, plan robót geologicznych oraz obszar, gdzie prace będą wykonywane. Należy również wziąć pod uwagę aspekt ochrony środowiska. Sporządzony projekt ma określony termin realizacji. 

Po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu prac wykonuje się wiercenia poszukiwawcze. Przeprowadzona siatka wierceń ma na celu poszukiwanie konkretnego złoża, a następnie pobranie go do testów laboratoryjnych. Badania weryfikują między innymi zawartość punktu piaskowego oraz pyłów mineralnych. Zatwierdzenie tego etapu przez geologa pozwala podjąć dalsze kroki. Głębokość wykonywanych wierceń uzależniona jest od kilku czynników, w tym: zastosowanej technologii czy miąższości złoża. W tym celu pobiera się próbkę materiału, na podstawie której specjalista ocenia gęstość nasypową, poziom uziarnienia czy wskaźnik różnoziarnistości.

Geologia złożowa – dokumenty niezbędne do pozyskania koncesji na wydobycie złóż

O możliwości przeprowadzenia prac geologicznych na danym terenie decydują przede wszystkim prawa z zakresu ochrony środowiska. Otrzymanie zgody na zrealizowanie danego przedsięwzięcia jest warunkiem koniecznym do dalszych działań. Wymagany jest projekt zagospodarowania złoża oraz plan ruchu zakładu górniczego. Wymagane przez Główny Instytut Górnictwa rozporządzenia mówią o tym, że co roku niezbędne jest przeprowadzenie operatu ewidencyjnego zasobów złoża, który wskazuje na wielkość wydobycia określoną w jego zasobach. Jeśli pojawiają się w tym zakresie jakiekolwiek zmiany, to konieczne jest sporządzenie Dodatku do Dokumentacji Geologicznej, a także ujęcie stosowanych zmian w koncesji.

Geologia złóż, czyli badania geologiczne jako element niezbędny przed rozpoczęciem budowy

Tak jak wspomniano na początku artykułu, przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne jest wykonanie badań podłoża gruntowego, a także warunków hydrogeologicznych. Dzięki tej analizie architekt może ocenić kategorię geotechniczną http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/geotechnika.html, na podstawie której może wybrać nie tylko materiał do budowy, ale również adekwatne narzędzia, a przede wszystkim fundamenty i elementy konstrukcyjne budynku. Jaką rolę pełni w tym geologia złożowa? Pozwala ona ocenić czy złoża występujące na działce są na tyle stabilne, że utrzymają konstrukcję budynku bez dodatkowego wzmacniania fundamentów. Specjalnych wzmocnień wymagają między innymi grunty samonośne, które za sprawą dodatkowych elementów wzmacniających, osiadają równomiernie. Analiza geologiczna złóż daje również wiedzę na temat wód gruntowych, pod którymi znajdują się fundamenty budynku. Geolodzy zajmują się ich poszukiwaniem i oceną zagrożenia dla konstrukcji. Na podstawie badań tworzą specjalną dokumentację, która ułatwia pracę architektowi.

Odwierty geotechniczne dają możliwość stworzenia dokumentu, który jest niezbędny w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę. Współcześni projektanci i inwestorzy, dbając o jak najwyższą jakość świadczonych usług, weryfikują również jakość podłoża gruntowego przed rozpoczęciem prac budowlanych. Biorąc pod uwagę konsekwencje wynikające z zaniedbania tego aspektu budowy, koszty analizy geologicznej złóż są minimalne. Koszty potencjalnych napraw są bardzo wysokie. Z kolei ocena geologiczna działki pozwala nie tylko uniknąć przykrych konsekwencji, ale również ograniczyć koszty związane ze wzmacnianiem fundamentów pod budowę.  Geologia złóż to szeroki dział geologii, który znajduje zastosowanie w poszukiwaniu, badaniu i eksploatacji złóż naturalnych. Jej wpływ na budownictwo, ale i środowisko naturalne jest ogromny.